תנאי שימוש

א. כללי
 1. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית קניון מול הים אילת  (להלן: "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי מול הים מחזוקה 2004 בע"מ מרחוב הפלמ"ח 1 אילת (להלן: "קניון מול הים אילת "). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באפליקציה, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולארי, מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"). 
 2. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.
 3. בתנאים אלה, המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 4. קניון מול הים רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה.
 5. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובהתקנת האפליקציה הנך מקבל תנאים אלו כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיינה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם.
 

ב. השימוש באפליקציה
 1. השימוש בתכנים שבאפליקציה הינם בהתאם לכללים שלהלן:
 2. השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד קניון מול הים , מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
 3. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהו בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו צרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא.
 4. אין לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.\
 

ג. רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
 1. חלק מהשירותים המוצעים לציבור באפליקציה טעונים רישום לאפליקציה. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, וכן לבחור סיסמא אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעת קניון מול הים אילת , ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.
 2. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן את קניון מול הים אילת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות דרך האפליקציה או באמצעות אתר האינטרנט של קניון מול הים אילת .
 3. במהלך הרישום לאפליקציה הלקוח מאשר הסכמה לאישור קבלת הודעות פוש ("push notifications") וניוזלטרים מקניון מול הים שעשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה או באמצעות המכשיר הסלולארי שלך  וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים באמצעות פניה לקניון מול הים  דרך שירות הלקוחות באפליקציה או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של קניון מול הים המפורטת להלן.\
 

ד. קניין רוחני
 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של קניון מול הים אילת בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לקניון מול הים להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מקניון מול הים אילת  או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
 

ה. אחריות קניון מול הים אילת (מול הים תחזוקה 2004 בע"מ ) 
 1. מול הים תחזוקה 2004 בע"מ  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.
 2. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS).  לא תהיה למשתמש באפליקציה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מול הים תחזוקה 2004 בע"מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 

ו. שינויים באפליקציה והפסקת השירות
 1. מול הים תחזוקה 2004 בע"מ  רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה מראש. 
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קניון מול הים אילת באמצעות מול הים תחזוקה 2004 בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
 

ז. מדיניות הגנת הפרטיות
 1. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר מידע של קניון מולן הים . אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים כלשהם באפליקציה.
 2. בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגלי הקנייה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת להחזיר, מידע על פרסומת שהבעת בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך ועוד. קניון מול הים - מול הים תחזוקה 2004 בע"מ  תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותי השונים באפליקציה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה  או על פי הוראות כל דין. מול היפ תחזוקה 2004 בע"מ  תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) רלבנטיים לו. 
 3. בשימוש באפליקציה הנך מאשר שידוע לך כי מול הים תחזוקה 2004 בע"מ תקבל מעת לעת נתונים על מיקומך ועל מסלול התנועה שלך, גם כאשר האפליקציה כבויה. קניון מול הים (מול הים תחזוקה 2004 בע"מ )  תשתמש בנתונים אלה רק במסגרת השימוש שלך באפליקציה, בין היתר כדי לשפר את חווייתך כלקוח ולהציע לך הצעות מבוססות מיקום. ידוע לך שהנך יכול להסיר את השירות המבוסס מיקום באמצעות עדכון הגדרות האפליקציה, ואחרי ההסרה/כיבוי שירותי המיקום באפליקציה, קניון מול הים אילת  לא תקבל את נתוני מיקומך והמסלול ולא תוכל לעדכנך באשר לשירותים מבוססי מיקום.
 4. קניון מול הים  תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד נתונים אלה ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים, וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 
 5. קניון מול הים - באמצעות חברת הניהול מול הים תחזוקה 2004 בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:
  1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  2. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לקניון מול הים למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
  3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בינך לבין קניון מול הים (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה) יתבררו בבית המשפט המוסמך בעיר תל –אביב יפו.
  4. בכל מקרה בו לדעת קניון מול הים מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך.
 

ח. סמכות שיפוט
 1. על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לפי כללי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו.
 

ט. שירות לקוחות
 1. קניון מול הים באמצעות חברת הניהול מול הים תחזוקה 2004 בע"מ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות. ככל שישנה סברה כי באפליקציה פורסם תוכן פוגע כלשהו, או מהווה הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל:  roti@mallhayam.co.il